Prikazi cijelu temu 10.05.2015-12:26
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Lokacija: zagreb


Subject: Re: kako poslati sadrzaj textbox-a u funkciju
evo rijesio i to.
jednim klikom slanje textbox u funkciju.
Vazno je napomenuti da kada pozivamo funkciju na ovaj nacin:

ImeFunkcije(varijabla)

vrijednost koju dobijemo izracunom u funkciji moramo staviti u ImeFukcije na ovaj nacin:

ImeFunkcije=vrijednost koju dobijemo

evo ukratko:

sub ()
Dim varijabla as Integer
Dim vrijednost as Integer
vrijedost=ImeFunkcije(varijabla)
end sub

Function ImeFunkcije(varijabla)
varijabla=varijabla+1
ImeFunkcije=varijabla
End Function

[img][/img]
[img][/img]

ovo je cijeli kod:
koristimo 4 textbox-a
dva tastera (buton)
kodDek je logicka varijabla tipa boolen koja okrece ako je kodiranje onda je sljedece dekodiranje i obrnuto. Koristi nam za koristenje samo jednog tastera na kojem se okrece ispis u ovisnosti boolen varijable, a i funkcija ce izvrsiti radnje ovisno o dekKod, tj. ako je kodDek=True izvrsiti ce se dekodiranje, a kodDek=False onda ce se izvrsiti kodiranje

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Option Explicit
 2. Dim kodDek As Boolean 'dimenzioniranje kodDek logicke varijable kao boolen na globalnoj razini
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click()
 5.     Dim f As Integer
 6.        
 7.     'prolazak kroz sve textbox uz pomoc Controls
 8.    'imamo 4 textbox-a f=1 to 4, broj=f
 9.    'izabiremo ih uz pomoc Me.Controls("ImeKontrole" & Cstr(broj).text)="ono sto zelimo ispisati"
 10.    For f = 1 To 4
 11.         'ovisno dali je kodDek True ili False
 12.        If kodDek = True Then
 13.             'poziva funkciju kodiranjeDekodiranje i rezultat vraca u isti textbox
 14.            Me.Controls("Text" & CStr(f)).text = kodiranjeDekodiranje(Me.Controls("Text" & CStr(f)).text)
 15.         Else
 16.             'poziva funkciju kodiranjeDekodiranje i rezultat vraca u isti textbox
 17.            Me.Controls("Text" & CStr(f)).text = kodiranjeDekodiranje(Me.Controls("Text" & CStr(f)).text)
 18.         End If
 19.     Next f
 20.     'okrecemo logicku varijablu ako je kodDek = False onda je kodDek= True i obrnuto
 21.    If kodDek = False Then
 22.         kodDek = True
 23.     Else
 24.         kodDek = False
 25.     End If
 26. End Sub
 27.  
 28. Function kodiranjeDekodiranje(sText)
 29.     'dimenzioniranje varijabli koje koriste oba uvjeta
 30.    'sText je varijabla na globalnoj razini koju smo poslali u funkciju
 31.    Dim i As Long
 32.     Dim Str As String
 33.     If kodDek = True Then
 34.         Command1.Caption = "KODIRANJE" 'zamjena ispisa na tasteru
 35.        For i = 1 To Len(sText) Step 2
 36.             Str = Str & Chr("&H" & Mid(sText, i, 2))
 37.         Next i
 38.     Else
 39.         Dim abData() As Byte 'dimenzioniranje varijable koju koristi samo ovaj uvijet
 40.        Command1.Caption = "DEKODIRANJE" 'zamjena ispisa na tasteru
 41.        abData = StrConv(sText, vbFromUnicode)
 42.         For i = 0 To UBound(abData)
 43.             Str = Str & Hex(abData(i))
 44.         Next
 45.     End If
 46.     'vracanje vrijednosti Str u samu funkciju kodiranjeDekodiranje
 47.    kodiranjeDekodiranje = Str
 48. End Function
 49. Private Sub Command3_Click()
 50.     Unload Me
 51. End Sub

za rijesenje ovoga problema pomoglo mi je:
- izlaganje zxz u skoli vb za pocetnike (koju proucavam svaki dan)
- korisni kodovi od zxz
- upornost, volja, vjezbanje
- podrska Gjoreskog
Život je moja domovina.