Prikazi cijelu temu 12.11.2010-21:46
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Lokacija: Tuzla


Subject: Re: Acad opcenito
AutoCAD-ov crtež je sastavljen od elemenata (entities) koji mogu biti jednostavni grafički oblici (linije, lukovi, kružnice, tekst itd.) ili blokovi (blocks), tj. skup elemenata crteža (URL4).
Svaki element crteža ima pridružene izvjesne značajke (attributes), kao npr. stil crtanja linije (line style), vrstu pisma (text font) ili boju (color).
Blok je skup elemenata AutoCAD-ovog crteža koji čini jednu cjelinu, tj. jedan element crteža. Može se kreirati grupiranjem elemenata unutar trenutnog crteža (current drawing) te spremanjem pod određenim imenom (block name) ili umetanjem već postojećeg crteža s diska u trenutni crtež kao blok. Jednom kreiran može se pomicati, rotirati, kopirati, brisati te mu se mogu mijenjati faktori uveća-nja u smjerovima koordinatih osi.
Vrlo je važno imati na umu da je blok jedan složeni objekt. Naime, ako se postojeći crtež s diska umeće u trenutni crtež kao blok, AutoCAD jednostavno kopira svu grafiku iz tog crteža kao jedan objekt i postojeći crtež ostaje nepromijenjen. Ukoliko se kasnije crtež s diska koji je umetnut kao blok ažurira, tada te promjene neće utjecati na već umetnuti blok.
Kao alternativu umetanju crteža u drugi crtež kao blok AutoCAD nudi mogućnost povezivanja trenutnog crteža s nekim drugim crtežom kao vanjskom referencom (External References ili Xref). Pri tome se vanjski crtež ne umeće u trenutni crtež već on sadrži samo vanjsku referencu, odnosno vezu s drugim crtežom. To znači da će se pri svakom učitavanju glavnog crteža učitavati i pridruženi vanjski, a sve promjene izvedene na pridruženom crtežu bit će u glavnome ažurirane (Prevarek 1994).
Dakle, razlika između vanjskih referenci i blokova je u tome što podatke o bloku AutoCAD sprema u trenutnom crtežu, dok podatke o vanjskim referencama zadržava u vanjskom crtežu.
Vanjska se referenca može i dodati glavnom crtežu čime ona postaje običan blok u crtežu (Prevarek 1996).
Treba još reći da se svaki blok može rastaviti, tj. rasprsnuti (explode) na pojedinačne grafičke elemente.
Pozdrav