miro35 12.07.2011 09:36
Predmet:Fiskalni uređaji nazivi artikala

Za fiskalne uređaje je potrebno prilagoditi nazive artikala.Ja sam to napravio u query-ju,pa onda iz tog query-ja čitam nazive recordset-om i onda vršim update u svoje artikle.Sve je u redu evo primjera kad mjenjam ovu crticu (') i stavljam razmak. Naz': Replace([Naz=];"'";" ") .
E kako sada da mjenjam kad su navodnici u nazivu. (").
Kako napisati ovo u query-ju?

zxz 12.07.2011 09:56
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Po meni netrebas mijenjati i bazi nazive artikala.
Tamo treba da ostanu izvorni. E sad sta stvarno trebas promijeniti nije mi bas jasno niti iz kog razloga.
Ja sam t radio ovako:
1.Promjena duzine na napr 35 karaktera
Conts DuzArt=35
Dim NazivARt as string

NazivArt=Rs!NazivArtikla
IF Len(NazivArt)>DuzArt Then
NazivArt=Left(NazivArt,DuzArt-1) & "."
Endif

2.Zamjena Karaktera
Prvo mi moras reci razlog zasto se mijenjaju karakteri iz naziva.
Koji se mijenjaju i u koje mijenjas.

Ovo je iz razloga da nebi lutali.

miro35 12.07.2011 10:35
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Znači kad je u nazivu artikla npr "Cola" neće ga ispisati fiskalni uređaj javi grešku.Kad stoji samo Cola onda račun izlazi.To je kod printera FP555Ba.Ja mislim da je i kod tremol uređaja.Ovo mi treba zato što neko ima preko 1000 artikala u bazi pa da ne traži gdje se nalaze navodnici u nazivu da mu to program automatski nađe.
Nije samo stvar u navodnicima.Proizvođač je u uputstvu stavio da u nazivu artikla ne smije stajati:
<,>,+,-,*,/,',",(,),=,%,&,!

zxz 12.07.2011 11:10
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Evo.
Kako treba koristiti?
Kada podizes RS radi kreiranja xml filea te ucitas nazi artikla prije zapisa u txt file pozoves ovu proceduru.

Primjer:
Dim NaziA as string
NazivA=Rs!NazivPolje
NazivA=Naziv_Art(NazivA)
PreuzmiIzvorni kd (Visual Basic):
 1. Function Naziv_Art(NazivASrtikla As String)
 2. Dim I As Integer
 3. Dim Pozicija As Integer
 4. Dim Duz_Art As Integer
 5.  
 6.  
 7. '-------------------------------
 8. 'Duzina teksta u nazivu artikla
 9. 'Moze se postaviti kao konstanta
 10. Duz_Art = 38
 11. '------------------------------
 12.  
 13. For I = 30 To 47
 14. Izmjena1:
 15. Pozicija = InStr(1, NazivASrtikla, Chr(I))
 16.      If Pozicija > 0 Then
 17.      NazivASrtikla = Left(NazivASrtikla, Pozicija - 1) & " " & Mid(NazivASrtikla, Pozicija + 1)
 18.      GoTo Izmjena1
 19.      End If
 20. Next I
 21.  
 22. For I = 58 To 63
 23. Izmjena2:
 24. Pozicija = InStr(1, NazivASrtikla, Chr(I))
 25.      If Pozicija > 0 Then
 26.      NazivASrtikla = Left(NazivASrtikla, Pozicija - 1) & " " & Mid(NazivASrtikla, Pozicija + 1)
 27.      GoTo Izmjena2
 28.      End If
 29. Next I
 30. If Len(NazivASrtikla) > Duz_Art Then
 31.  NazivASrtikla = Left(NazivASrtikla, Duz_Art - 1) & "."
 32. End If
 33.  
 34. Naziv_Art = NazivASrtikla
 35. End Function

miro35 12.07.2011 11:23
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Da li je ovo samo za dužinu naziva artikla

zxz 12.07.2011 11:24
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Ne to ti je za sve znakove koje si naveo i duzinu.

miro35 12.07.2011 12:28
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Ovo je moj kod za kreiranje xml-a gdje i kako da ubacim ovu tvoju funkciju mislim da je pozovem:
PreuzmiIzvorni kd (Text):
 1. Dim rs2
 2. Dim db As Database
 3. Set Tekst = New Stream
 4. Tekst.Open
 5. Tekst.Position = 0
 6. Tekst.Charset = "UTF-8"
 7. Tekst.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?>" & vbCrLf
 8.  
 9. Tekst.WriteText "<RECEIPT>" & vbCrLf
 10. Set db = CurrentDb()
 11. Set rs2 = db.OpenRecordset("SELECT * FROM qryIspisIzdFiskal WHERE Broj='" & Me.Broj & "'", dbOpenDynaset)
 12.     Do While Not rs2.EOF
 13.  
 14.  If (rs2!DS_VALUEBroj > 0) Then
 15.  Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!BrArt & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & rs2!NazArt & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!PRCFiskal & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!AMNFiskal & """" & " " & "DS_VALUE" & "=" & """" & rs2!DS_VALUEFiskal & """" & " " & "DISCOUNT=""True"" " & "/>" & vbCrLf
 16. Else
 17. Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!BrArt & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & rs2!NazArt & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!PRCFiskal & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!AMNFiskal & """" & " " & "/>" & vbCrLf
 18. End If
 19.  
 20. rs2.MoveNext
 21.  
 22.     Loop
 23.    
 24.       rs2.Close
 25.      
 26.       Tekst.WriteText "<DATA PAY=""3"" " & "Amount" & "=" & """" & Me.Sveukupno & """" & " " & "/>" & vbCrLf
 27.       'Tekst.WriteText "<DATA PAY=""0"" Amount=""0""/>" & vbCrLf
 28.       'Tekst.WriteText "<DATA PAY=""2"" Amount=""0""/>" & vbCrLf
 29.       'Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=""Hvala na posjeti""/>" & vbCrLf
 30.       'Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=" & """" & DLookup("PodRac2", "tblPod") & """" & " " & "/>" & vbCrLf
 31.       'Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=" & """" & Me.BROIZD & """" & " " & "/>" & vbCrLf
 32.    Tekst.WriteText "</" & "RECEIPT" & ">" & vbCrLf
 33.       'Tekst.WriteText "<TremolFpServer>" & vbCrLf
 34.  
 35.    
 36.     Set db = Nothing
 37. Tekst.SaveToFile "C:\HCP\TO_FP\RCP_" & Me.Broj & "Klijent" & ".XML", adSaveCreateOverWrite
 38. 'Tekst.SaveToFile "C:\HCP\TO_FP\RCP_104500.XML", adSaveCreateOverWrite
 39.  Tekst.Close
 40.  'Call OK_Click
 41.  Set Tekst3 = New Stream
 42. Tekst3.Open
 43. Tekst3.Position = 0
 44. Tekst3.Charset = "UTF-8"
 45. Tekst3.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?>" & vbCrLf
 46.  
 47.     'Set db4 = Nothing
 48. Tekst3.SaveToFile "C:\HCP\TO_FP\CMD.OK", adSaveCreateOverWrite
 49.  Tekst3.Close
 50. DoCmd.SetWarnings False
 51.             DoCmd.RunSQL "UPDATE tblIzdatnica SET FiskalniIspis='" & "D" & "' WHERE Broj='" & Me.Broj & "'"
 52. DoCmd.SetWarnings True
 53. Me.FiskalniIspis = "D"
 54. ' Tekst.Close
 55.   'MsgBox "Izvještaj je uspješno poslan  na fiskalni ureaj!", vbExclamation, "Uspješno poslano"
 56.   ProvjeraKlient (Me.Broj)
 57.  'DoCmd.Close

zxz 12.07.2011 13:27
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Evo dio koda tvog koji trebas ispraviti.

PreuzmiIzvorni kd (Visual Basic):
 1.  Set db = CurrentDb()
 2. Set rs2 = db.OpenRecordset("SELECT * FROM qryIspisIzdFiskal WHERE Broj='" & Me.Broj & "'", dbOpenDynaset)
 3. Do While Not rs2.EOF
 4. Dim NazivA as string
 5. NazivA=Rs2!NazArt
 6. NazivA=Naziv_Art(NazivA)
 7.  
 8.  If (rs2!DS_VALUEBroj > 0) Then
 9.  Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!BrArt & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & NazivA & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!PRCFiskal & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!AMNFiskal & """" & " " & "DS_VALUE" & "=" & """" & rs2!DS_VALUEFiskal & """" & " " & "DISCOUNT=""True"" " & "/>" & vbCrLf
 10. Else
 11. Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!BrArt & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & nazivA & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!PRCFiskal & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!AMNFiskal & """" & " " & "/>" & vbCrLf
 12. End If
 13.  
 14. rs2.MoveNext
 15.  
 16.     Loop

miro35 12.07.2011 13:37
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Kad stavim na ovo mjesto onda mi blokira ovo
PreuzmiIzvorni kd (Text):
 1. Dim NazivA as string
 2. NazivA=Rs2!NazArt
 3. NazivA=Naziv_Art(NazivA)
a kad stavim ispod ovog djela
If (rs2!DS_VALUEBroj > 0) Then
Onda mi kreira xml fajl sa praznim nazivom artikla

zxz 12.07.2011 13:43
Predmet:Re: Fiskalni uređaji nazivi artikala

Citat:
If (rs2!DS_VALUEBroj > 0) Then
Onda mi kreira xml fajl sa praznim nazivom artikla
Mozes ti staviti i ovdje ali onda moras isto to staviti i na else.
Ako stavis kako sam naveo onda moze samo jednom.

Citat:
Dim NazivA as string
NazivA=Rs2!NazArt
NazivA=Naziv_Art(NazivA)

Na kojem redu tacno stane ovdje i koju gresku javi?