BiH#1 12.04.2011-14:25
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Struktura programa C++
Za razliku od C-a, programski jezik C++ je objektno orijentirani programski jezik.
Zamisao objektnog programiranja je da se složeni zadatak razdijeli na manje dijelove koji se onda mogu međusobno neovisno rješavati.
Jezik je nastao osamdesetih godina 20.tog stoljeća kao naprednija verzija C-a. Postoji više verzija prevoditelja (kompajlera) za C++, a najpoznatiji su: Dev C++; Microsoft Visual C++ i Borland C++ Builder.

Osnovna struktura programa

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{

deklaracija varijabli;
naredbe programa;

system ("PAUSE");
return 0;
}
Pozdrav
↑  ↓

#2 12.04.2011-14:28
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Re: Struktura programa C++
Linije programa koje počinju s znakom # programske naredbe, već su to pretprocesorske naredbe C programa prevodiocu (kompajleru) koje se izvršavaju prije kompajliranja. Prevodilac ili kompajler je zaseban program koji je "zadužen" za prevođenje naredbi programskog jezika u strojni jezik.

#include <iostream>-poziva datoteku iostream.h koja sadrži skup naredbi zaduženih za komunikaciju s programom, a <cstdlib> cstdlib.h koja sadrži opis funkcija ulaza-izlaza za C++.
Unutar vitičastih zagrada nalaze se deklaracije varijabli (koje će kasnije biti opisane) te slijede naredbe programa koje čine naredbe za ulaz, računanje i ispis rezultata.

using namespace std;-obavještavamo prevoditelja da ćemo koristiti standardne nazive naredbi. Ta se naredba može zamijeniti i naredbom #include <stdio> na početku programa.

Prva linija programa, main, definira funkciju ili grupu zavisnih programskih naredbi. Funkcije su sastavni dijelovi programa u C++u te se ta glavna ili osnovna zove main. Većina programa sadrži još nekoliko dodatnih funkcija koje imaju svoje ime.
Svaka naredba u programu završava sa točkom-zarezom ( ; ), osim uvjetne naredbe (if-else).
Naredbom system ("PAUSE"); zaustavljamo program dok ne pritisnemo neku tipku. To nam je važno prilikom izvođenja programa.

return 0; najčešće stoji na kraju programa, a ustvari govor da funkcija main() ne vraća vrijednost. Kada budete učili o potprogramima tada ćete više saznati što radi ova naredba.
Uz program poželjno je pisati i komentar tako da onaj tko čita program može shvatiti o čemu se radi. Komentari se pišu unutar slijedećih znakova /* */ ili se bilo gdje u retku upišu znakovi za dvije kose crte //
Naredbe programa nalaze se unutar vitičastih zagrada i neke osnovne bit će opisane u slijedećim l
Pozdrav
↑  ↓

#3 12.04.2011-14:31
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Relacijski operatori
OperatorZnačenjePrimjer
>veći od5>4
>= veći od ili jednak5>=x
<manji od4<5
<=manji od ili jednakx<=5
==jednak5==5
!=nije jednak5!=4

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 12.04.2011-14:33 od strane zxz. ↑  ↓

#4 12.04.2011-14:35
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Logički operatori
OperatorZnačenje
&&I (AND), svi uvjeti moraju biti istiniti da rezultat uvjeta bio istinit
Dvije vertikalne crte (AltGr+W)ILI (OR), najmanje jedan od uvjeta mora biti istinit da bi rezultat uveta bio istinit
!NE (NOT), negacija

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 2 puta. zadnja izmjena 12.04.2011-14:38 od strane zxz. ↑  ↓

#5 12.04.2011-14:39
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Aritmetički operatori
OperacijaOperator
Zbrajanje+
Oduzimanje-
Množenje*
Dijeljenje/
Ostatak cjelobrojnog dijeljenja  
Na primjer 7%2=1 jer je 7 podijeljeno s 2 jednako 3, a ostatak je jedan.%

Pozdrav
↑  ↓

#6 12.04.2011-14:41
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Matematičke funkcije
Opis funkcijeZapisivanje
Drugi korijen pozitivnog broja sqrt(x)
Potenciranje (xy)pow(x,y)

Pozdrav
↑  ↓

#7 17.10.2011-13:07
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Varijable: imena, tipovi, deklaracija i dodjela vrijednosti
Varijabla ili promenjiva je zapravo lokacija u memoriji koja sadrži određeni podatak. Svaka varijabla mora imati ime. Tokom imenovanja varijable moraju se poštovati neka pravila, npr. ime varijable ne smije početi brojem i ne smie sadržavati razmake ili specijalne znake osim donje crte (_). Treba voditi i računa da c++ razlikuje velika i mala slova pa su varijble broj, Broj i BROJ tri različite varijable.. Budući da postoje različite vrste podataka, postoje i različiti tipovi variabli(int, char i float).
int - sadrži cijele brojeve u intervalu od -32768. do + 32768.
char - može da sačuva bilo koje slovo, broj ili karakter dužine 1 znaka (8 bajta).
float služi za rad sa decimalnim brojevima.
Izbor varijable zavisi uglavnom od vrednosti koju će ona sadržavati i mora se definisati prije pokretanja samog programa. Varijable se zato moraju "deklarisati", odnosno svakom imenu varijable mora se odrediti tip. Na primer sa int broj deklarišemo promenjivu po imenu broj, odnosno u memoriji se otvara nova lokacija pod imenom "broj" koja može da sadrži cijele brojeve tipa integer. Ako ovoj varijabli pokušamo da dodjelimo vrednost drugog tipa, npr broj='a' kompajler će prijaviti grešku.
Tokom dodjele vrijednosti varijabli tipa char moramo da znak koji se varijabli predaje stavimo pod apostrofe, npr. char znak='d'. Jednoj varijabli možemo da dodelimo vrednost druge varijable, ali i tada naravno moramo da pazimo da te dve varijable budu istog tipa.
Primjeri:
int i,j=3,n;
float f;
char c;
i=4;
f=3.14;
c='a';
Pozdrav
↑  ↓

#8 17.10.2011-14:12
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Unos i ispis na ekran
cout i cin.
cout (Console OUTput) služi za ispis sadržaja na ekran. Sintaksa je cout << var; Gdje je var ime neke varijable, a isto tako to može biti i tekst (tada ga ograničavamo navodnicima). Naravno možemo da "štampamo" na ekran istovremeno i varijable i tekst...
Primjer:

DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream.h>
 2.  main()
 3.  {
 4.  cout << "Pozdravna poruka";
 5.  return 0;
 6.  }

cin (Console INput) služi za prihvatanje podataka od korisnika. Po nailasku na ovu naredbu program privremeno zaustavlja rad i očekuje od korisnika da unese neku povratnu informaciju. Nakon unosa i pritiska na ENTER, program prvo provjerava da li unos sa tastature odgovara tipu varijable, pa ako je sve regularno unešenu vrednost dodeljuje navedeoj varijabli. Sintaksa je cin >> var; gdje je var neka varijabla koja je već definisana. Obratite pažnju na "overloading operator", tj dve strelice okrenute na desno. O ovome
Primjer:

DownloadIzvorni kod (C++):
 1.  #include <iostream.h>
 2.  main()
 3.  {
 4.  int n;
 5.  cin << n;
 6.  return 0;
 7.  }

Primjer koristenja obadvije naredbe:
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream.h>
 2.  main()
 3.  {
 4.  cout << "OVAJ PROGRAM SABIRA 2 BROJA" << endl;
 5.  int a,b;
 6.  cout << endl << "a=";
 7.  cin >> a;
 8.  cout << endl << "b=";
 9.  cin >> b;
 10.  cout << endl << "ZBIR JE " << a+b;
 11.  return 0;
 12.  }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 17.10.2011-14:14 od strane zxz. ↑  ↓

#9 17.10.2011-14:34
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Sreukture odlučivanja
If uslov
Provjerava istinitost nekog izraza. Sintaksa je sledaća:
if (uslov) {naredba ako je uslov tačan}; ili
if (uslov) {naredba ako je uslov tačan} else {naredba ako je uslov netačan};
uslov može biti bilo koji izraz čija se tačnost može provjeriti, najčešće međutim se provjerava odnos između dva broja. U tu svrhu koriste se relacioni operatori:
== (jednako), != (različito), < (manje), <= (manje ili jednako), > (veće), >= (veće ili jednako).
Primjer:
DownloadIzvorni kod (C++):
 1.  #include <iostream.h>
 2.  main()
 3.  {
 4.  int a,b;
 5.  cout << "a,b=";
 6.  cin >> a,b;
 7.  if (a==b) {cout <<"brojevi su jednaki";}
 8.  else {cout <<"brojevi su razli?iti";};
 9.  return 0;
 10.  }

Pozdrav
↑  ↓

#10 18.10.2011-13:48
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Strukture odlučivanja
For petlja
Služi za ponavljanje naredbe ili grupe naredbi ukoliko je unapred poznat broj ponavljanja. Sintaksa glasi:
for (početna vrednost; uslov; stepen rasta) {naredba}.
For petljom "upravlja" kontrolna varijabla tipa integer (int) koja mijenja vrednost za određeni stepen kroz svaki prolaz petlje. Prvi korak je inicijacija gdje kontrlonoj varijabli pridružimo neku početnu vrednost. Zatim navodimo uslov; petlja će se vrtiti dok kod je on tačan. Stepenom rasta označavamo za koji interval će se kontrolna varijabla uvećavati kroz svaki ciklus petlje.
for (int i=1; i<10; i++)
znači da će se varijabla i, počevši od 1 uvećavati za jedan dok god je i manje od 10, dakle sve naredbe u sklopu petlje će se ponoviti 10 puta. Evo primjera koji će sabrati i pomnožiti brojeve do n.

Primjer:
DownloadIzvorni kod (C++):
 1.  #include <iostream.h>
 2.  main()
 3.  {
 4.  int n,s=0,p=1;
 5.  cout << "n=";
 6.  cin >> n;
 7.  for (int i=1; i<=n; i++)
 8.  {
 9.  s+=i;
 10.  p*=i;
 11.  }
 12.  cout << "s=" << s;
 13.  cout << "p=" << p;
 14.  return 0;
 15.  }

Pozdrav
↑  ↓

#11 19.10.2011-13:44
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,996


Subject: Strukture odlucivanja
While petlja
Ukoliko nije unapred poznat broj ponavljanja onda koristimo while petlju. while (a>b) {naredba ili grupa naredbi} znači "ponavljaj naredbu u sklopu petlje dok kod je uslov tačan". Poenta je da kod ove naredbe ne mora biti unaprijed poznat broj ponavljanja, te se naredbe ponavljaju sve dok se istinitost uslova ne promjeni. Moramo biti pažljivi jer ako uslov nije dobro formulisan i ne postoji mogućnost da se on u toku rada petlje izmijeni program će ili preskočiti petlju ili će se beskonačno vrtjeti u petlji (do nasilnog prekidanja rada samog programa).
Preporuka je zapisivanje dijela programa prije pokretanja da nebi izgubili dio koda zbog nasilnog prekida.
Primjer jednog programa koji sabira brojeve sve dok je zbir manji od 5000;

Primjer:
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream.h>
 2.  main()
 3.  {
 4.  int i=0,s=0;
 5.  while (s<5000)
 6.  {
 7.  i++;
 8.  s+=i;
 9.  }
 10.  cout << "s=" << s;
 11.  return 0;
Ovaj program bi bilo (gotovo) nemoguće napisati sa for petljom jer ne znamo unaprijed koliko brojeva ćemo morati sabrati, nego ih sabiramo dok zbir ne dostigne određenu vrednost.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 20.11.2019-15:24.