BiH#1 19.06.2011-11:39
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236


Subject: MDE , ACCDE to EXE
Kako se neki ( ? ? pametni) bune zašto im se distribuira access app evo postavljam način kako da se napravi distribucija kvazi exe app. Koristio sam VB6 portable.
Osim što se formira exe Files App i ažuriria \Access\Security\Trusted Locations zbog sigurnosne lokacije i (trebalo bi ) radi sa runtime access koji je instaliran na mašini
1.Otvorite VB6 i kreirajte praznu formu
2. kopirajte kod
3.Treba postaviti
Private Const Naziv_App = "Naziv App"
Private Const Licenca_App = "App_licenca"
Private Const Siguna_Pozicija = "ImeKaoString"( \Access\Security\Trusted Locations\"ImeKaoString")
Private Const Moja_Frontbaza = "MYP.DLL"(Preimenuj te front bazu u NekoIme.dll ili ocx ili bilo koje ime i nastavak)Backend baza mora biti na istoj lokaciji kao i exe
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Public Enum REG_TOPLEVEL_KEYS
 2.  HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
 3.  HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
 4.  HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
 5.  HKEY_DYN_DATA = &H80000006
 6.  HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
 7.  HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
 8.  HKEY_USERS = &H80000003
 9. End Enum
 10. Private Const REG_DWORD = 4
 11. Private Const REG_SZ = 1
 12. Private Declare Function RegCreateKey Lib _
 13.    "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" _
 14.    (ByVal Hkey As Long, ByVal lpSubKey As _
 15.    String, phkResult As Long) As Long
 16. Private Declare Function RegCloseKey Lib _
 17.    "advapi32.dll" (ByVal Hkey As Long) As Long
 18. Private Declare Function RegSetValueEx Lib _
 19.    "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" _
 20.    (ByVal Hkey As Long, ByVal _
 21.    lpValueName As String, ByVal _
 22.    Reserved As Long, ByVal dwType _
 23.    As Long, lpData As Any, ByVal _
 24.    cbData As Long) As Long
 25.  
 26. '''''''''''''''''''''
 27. Private Const Naziv_App = "EVD Evidencija rada"
 28. Private Const Licenca_App = "MojProgram_licenca"
 29. Private Const Siguna_Pozicija = "LocationEVD"
 30. Private Const Moja_Frontbaza = "MYP.DLL"
 31. ''''''''''''''''''''''''
 32. Private Function WriteStringToRegistry(Hkey As _
 33.   REG_TOPLEVEL_KEYS, strPath As String, strValue As String, _
 34.   strdata As String, reg As Boolean) As Boolean
 35. Dim bAns As Boolean
 36. On Error GoTo ErrorHandler
 37.    Dim keyhand As Long
 38.    Dim r As Long
 39.    If reg = False Then
 40.    r = RegCreateKey(Hkey, strPath, keyhand)
 41.    If r = 0 Then
 42.         r = RegSetValueEx(keyhand, strValue, 0, _
 43.            REG_SZ, ByVal strdata, Len(strdata))
 44.         r = RegCloseKey(keyhand)
 45.     End If
 46.     Else
 47.    Dim nVal As Long
 48.    nVal = "00000001"
 49.     r = RegCreateKey(Hkey, strPath, keyhand)
 50.    If r = 0 Then
 51.         r = RegSetValueEx(keyhand, strValue, 0, _
 52.            REG_DWORD, nVal, Len(nVal)) '''ByVal strdata, Len(strdata))
 53.        r = RegCloseKey(keyhand)
 54.     End If
 55.     End If
 56.    WriteStringToRegistry = (r = 0)
 57.  
 58. Exit Function
 59.  
 60. ErrorHandler:
 61.     WriteStringToRegistry = False
 62.     Exit Function
 63.    
 64. End Function
 65.  
 66. Private Sub Form_Load()
 67. On Error GoTo Err_Form_Load
 68.  
 69. Dim objShell As Object
 70. Dim objKill As Object
 71. Dim office_path As String, app_path As String, reg_path As String, Description_path As String, AllowSubfolders_path As String
 72. Dim search_mode As Integer, i As Integer, verzija As Integer
 73.  
 74. Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
 75.  
 76. objShell.run "taskkill.exe /F /IM EXCEL.EXE", 0, True
 77. objShell.run "taskkill.exe /F /IM MSACCESS.EXE", 0, True
 78. For i = 14 To 1 Step -1
 79. If Len(office_path) = 0 Then
 80. verzija = i
 81. office_path = objShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\" & i & ".0\Access\InstallRoot\Path")
 82. reg_path = objShell.RegRead("HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\" & i & ".0\Access\Security\Trusted Locations\" & Siguna_Pozicija & "\Path")
 83. Description_path = objShell.RegRead("HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\" & i & ".0\Access\Security\Trusted Locations\" & Siguna_Pozicija & "\Description")
 84. AllowSubfolders_path = objShell.RegRead("HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\" & i & ".0\Access\Security\Trusted Locations\" & Siguna_Pozicija & "\AllowSubfolders")
 85. End If
 86. Next
 87. If App.Path <> reg_path Then
 88. WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Office\" & verzija & ".0\Access\Security\Trusted Locations\" & Siguna_Pozicija, "Path", App.Path, False
 89. WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Office\" & verzija & ".0\Access\Security\Trusted Locations\" & Siguna_Pozicija, "Date", Now, False
 90.  
 91. End If
 92. If Description_path <> Licenca_App Then
 93. WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Office\" & verzija & ".0\Access\Security\Trusted Locations\" & Siguna_Pozicija, "Description", Licenca_App, False
 94. End If
 95. If AllowSubfolders_path = "" Then
 96. WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Office\" & verzija & ".0\Access\Security\Trusted Locations\" & Siguna_Pozicija, "AllowSubfolders", "1", True
 97. End If
 98. If Len(office_path) = 0 Then
 99.     MsgBox "Microsoft(Runtime) Instalacija nije pronaena, Molim vas re-instalirajte Microsoft Office Access (Runtime).", vbCritical, "Program Error!"
 100.     End
 101. End If
 102. app_path = App.Path
 103. objShell.run Chr(34) & office_path & "MSACCESS.EXE" & Chr(34) & " " & Chr(34) & app_path & "\" & Moja_Frontbaza
 104. End
 105. Err_Form_Load:
 106. If Err.Number = -2147024894 Then
 107.     Resume Next
 108. Else
 109.     MsgBox Err.Description
 110. End If
 111. End Sub
preimenujte svoju front mdb u "MYP.DLL" i u isti folder stavite MDB_TO_EXE.exe

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  MDB_TO_EXE.rar
Preuzimanja: 328
Veličina: 123.36 KB

↑  ↓

#2 20.06.2011-08:56
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Jeli mora biti MDE i drugo piše da preimenujem mdb u dll.Kako to napraviti.
Miro
↑  ↓

#3 20.06.2011-09:35
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
bilo što samo poziva "MYP.DLL" i otvara
meki.mdb ili neki.accdb ili nekabaza.mde rename = MYP.DLL
to ide uz ovaj exe u raru
poz..
↑  ↓

#4 20.06.2011-14:29
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
E svaka čast na ovome.Nego može li se otvarati preko office 2003.Ja imam instaliran probni ovaj 2010 i 2003 pa mi otvara samo preko 2010,i kako mogu u funkciji da promjenim ovo MYP.dll da recimo bude neki moj naziv.Mada nije toliko važno.
Miro
↑  ↓

#5 20.06.2011-16:00
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Private Const Moja_Frontbaza = "MYP.DLL"
Evo ovdje mijenjas.
Pozdrav
↑  ↓

#6 20.06.2011-17:26
roko Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
ako baš hočeš da se otvara određena verzija samo makni u kodu
For i = 14 To 1 Step -1
pa definirašda je i = 11 je 2003 ili 12 je 2007 ili 14 je 2010
( a 15 če biti 2012 )
poz..
↑  ↓

#7 21.06.2011-09:03
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Prava stvar, baš ću sad probati sam napravit preko vb6.
Miro
↑  ↓

#8 23.06.2011-00:19
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Evo i moj jedan.
Nemora se ni nalaziti na putanji aplikacije. Mozete ga staviti bilo gdje. Kada se prvi put podigne trazit ce putanju do accessa i putanju do app.
Ukoliko pogresno dodijelite putanje izbrisite samo file koji se napravi app.sys.

Prilozi:
Informacije o fajlu: zip  startup.zip
Preuzimanja: 309
Veličina: 6.27 KB


Pozdrav
↑  ↓

#9 24.06.2011-10:16
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Ovo je sad prava stvar , znači mogu svoju bazu preimenovati kako hoću sa nastavkom .dll ?
Ovo je prava stvar znači sa ovim izbjegavamo Shift Enter.Ja već imam zaštitu i to koristim na svojim aplikacijama a to je zaštita od kopiranja na drugo računalo.To je ono sa čitanjem serijskog broja diska.Ovo je za TOP TRICK ili tako nekako. Happy In love In love In love
Miro
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 24.06.2011-10:18 od strane miro35. ↑  ↓

#10 24.06.2011-10:47
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Dešava mi se da prvi put pali program a drugi put kad ulazim javlja mi ovu grešku:

Ikona prilozene slike:
ScreenShot002.jpg
Tip fajla: Informacije o fajlu: jpg jpg
Preuzimanja: 231
Veličina: 11.52 KB
Veličina slike: 440 x 117 Pixels


Miro
↑  ↓

#11 24.06.2011-11:16
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Da u pravu si i meni se to isto desava hehe. Nisam ja to ni probao sad cemo popraviti.
Pozdrav
↑  ↓

#12 24.06.2011-11:25
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Eco sad bi trebalo da radi.
da napomenem da sa ovim mozete dici i druge dokumente. Napr word dokument preimenujete u:
nekime.nekaekstenzija
Sada ga word ne vidi ali vi ga mozete podici sa ovim.

Prilozi:
Informacije o fajlu: zip  startup.zip
Preuzimanja: 325
Veličina: 6.27 KB


Pozdrav
↑  ↓

#13 24.06.2011-12:02
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Sad radi, dobro je što mogu birati sa kojom verzijom access-a želim otvoriti aplikaciju.Nisam probao da li radi na access runtime.
Miro
↑  ↓

#14 24.06.2011-12:05
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,004


Ocjena: Ocjena:100 Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
Moralo bi da radi sa bilo kojim izvrsnim cak i word ili neki drugi kako sam naveo.
Pozdrav
↑  ↓

#15 16.10.2011-19:49
with567 Offline
Clan
Registrovan/a od: 29.08.2011-17:27
Komentari: 5


Subject: Re: MDE , ACCDE to EXE
zxz
da li moze tvoj kod da nam bude dostupan, da se nauci nesto.
Pozdrav.
↑  ↓

Stranice (2): 1, 2

All times are GMT +01:00. Current time: 13.12.2019-06:54.